Privacy

Privacyverklaring Sportief in het Groen

Sportief in het Groen, gevestigd in De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Anke Hazeleger
Eigenaar Sportief in het Groen
anke@sportiefinhetgroen.nl
06-30189553
KvK-nummer: 77.20.63.55
Website: www.sportiefinhetgroen.nl

Anke Hazeleger is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportief in het Groen. Zij is te bereiken via anke@sportiefinhetgroen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sportief in het Groen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken per project:

Plog it Up (De Bilt)
Subproject: het Plogpakket 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer: voor het opnemen van contact door de projectleider over de bezorging of het afhalen van het pakket en het contact (foto’s/verhalen) over de opruimacties. 
 • Adres (of het gebied) waar opgeruimd wordt
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Op weg naar een gezonde leefstijl

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Informatie over de gezondheid
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anke@sportiefinhetgroen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Sportief in het Groen heeft recht op het verwerken van persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren.

 Sportief in het Groen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen, smsen, Whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren
Sportief in het Groen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder wordt dit per project toegelicht.

Plog it Up (De Bilt)
De gegevens die worden gebruikt voor Plog it Up worden na het project verwijderd. Elk jaar wordt er gekeken of het project het volgende jaar ook doorgaat. Voor de resultaten van het project is het alleen belangrijk om te weten hoeveel deelnemers er hebben meegedaan aan het project en in welke regio er is opgeruimd. Sportief in het Groen zou hier tevens kunnen vragen of u akkoord bent met een quote of foto in het projectplan voor de aanvraag of eindverantwoording van de subsidie. Op het moment dat een deelnemer aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen en/of niet meer mee wilt doen aan het project, worden de gegevens verwijderd.

Op weg naar een gezonde leefstijl
Voor het bewaren van de gegevens voor dit project geldt dat dit nodig is zolang de begeleiding duurt. De gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, omdat dat dit nodig is voor de zakelijke administratie van Sportief in het Groen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sportief in het Groen gebruikt alleen cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken (functionele cookies). Er zijn geen tracking-cookies op de website.

Beeldmateriaal
Bij het project Plog it Up De Bilt  worden er af en toe foto’s en/of filmpjes gemaakt voor onder andere de website van Sportief in het Groen, de social media van Sportief in het Groen en andere media, zoals buurtkranten. Mocht er een deelnemer op de foto of video komen, dan wordt er altijd aan de desbetreffende persoon gevraagd of diegene toestemming geeft om op de foto/video en in de media te komen.
Tijdens de individuele leefstijlbegeleiding worden er geen foto’s gemaakt, mits dit samen met de deelnemer besproken is vooraf. Foto’s zouden na deze toestemming gebruikt kunnen worden voor de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportief in het Groen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anke@sportiefinhetgroen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sportief in het Groen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sportief in het Groen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van Sportief in het Groen: anke@sportiefinhetgroen.nl

Wijzigingen
Sportief in het Groen kan de privacyverklaring wijzigen. Daarom is het verstandig deze verklaring regelmatig te lezen.

 De Bilt, april 2020